Protocol of European Championship on Kyokushinkai Karate 1- 4 Novermber 2019 Moldova Floreshto

Open European Championship on IKKF Kyokushinkai 7- 9 September 2019

International Kyokushinkai Karate Federation European Championship on Kyokushinkai Karate (Kata) 5-9 October 2018 year. Turkey- Istanbul

 

 

 

 

Protocol of European Championship in Ukraine-Kiev